01/2015/QĐ-UBND

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 01/2015/QĐ-UBND
Trích yếu Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành 12-01-2015
Người ký Võ Kim Cự
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_01-2015quyet_dinh_01-2015Download