02/2011/TT-BNV

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 02/2011/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành 24-01-2011
Người ký Trần Văn Tuấn
Chức vụ Bộ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
docx02_201102_2011Download