07/2014/TT-BNV

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 07/2014/TT-BNV
Trích yếu Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
Ngày ban hành 29-08-2014
Người ký Trần Thị Hà
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Đính kèm
pdfTT_07.signedTT_07.signedDownload