25/2015/QĐ-UBND

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 25/2015/QĐ-UBND
Trích yếu Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành 07-07-2015
Người ký Lê Đình Sơn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQD_25-2015.signedQD_25-2015.signedDownload