42/2010/NĐ-CP

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 42/2010/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
Ngày ban hành 15-04-2010
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm