65/2014/NĐ-CP

Phân loại Ban thi đua - khen thưởng
Số/Ký hiệu 65/2014/NĐ-CP
Trích yếu Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Ngày ban hành 01-07-2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Chính phủ
Đính kèm
pdf65-nd.signed65-nd.signedDownload