PrintAa

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

03/11/2014

I. Thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh (sau đây viết tắt là Trung tâm) trực thuộc Sở Nội vụ, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, biên chế sự nghiệp lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử; tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; thực hiện cung cấp các dịch vụ công về lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước - Bộ Nội vụ.

II. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

a) Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

b) Phó Giám đốc là người được Giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Phòng Hành chính - Bảo quản và Khai thác;

b) Phòng Thu thập - Chỉnh lý.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

3. Số người làm việc của Trung tâm: Thực hiện theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nằm trong tổng biên chế, số lượng người làm việc của Sở Nội vụ được UBND tỉnh giao, phê duyệt hàng năm./.

pdfTrung_tam_luu_tru_lich_su.QD3582.signedTrung_tam_luu_tru_lich_su.QD3582.signedDownload
pdf33qd.signed33qd.signedDownload