PrintAaa

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ “Thay thế thiết bị, bảo trì, nâng cấp hệ thống Cổng thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh”

15:53 25/02/2021
pdf629_QD_UBND_Phe_duyet_de_cuong_va_du_toan_chi_tiet629_QD_UBND_Phe_duyet_de_cuong_va_du_toan_chi_tietDownload