PrintAa

Thi nâng ngạch công chức

23/03/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.CCVC.04

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền;

b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn;

c) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đăng ký dự thi.

d) Công chức dự thi nâng ngạch phải có ít nhất 01 năm (đủ 12 tháng) giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3, 4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Công văn đề nghị của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức;

x

 

 

 

-

Sơ yếu lý lịch (mẫu 2C-BNV) có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

x

 

 

-

Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn ngạch hoặc chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi;

 

x

 

 

-

Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định, trong đó nêu cụ thể kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức của năm gần nhất;

x

 

 

 

 

 

-

Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày;

x

 

-

Quyết định lương hiện hưởng;

 

x

-

Bản sao có chứng thực các quyết định, biên bản nghiệm thu, tên văn bản, đề án, chương trình hoặc giấy xác nhận đề tài nghiên cứu khoa học (đối với công chức);

 

x

-

Các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng (đối với viên chức).

 

x

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết:

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1;

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để công chức dự thi biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức;

- Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để công chức dự thi được biết.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức phải thông báo triệu tập công chức được dự thi vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được dự thi vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chấm thi vòng 2, Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức về kết quả chấm thi và gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch để thông báo cho công chức dự thi được biết.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có thông báo điểm thi, công chức có quyền gửi đề nghị phúc khảo kết quả bài thi gửi Hội đồng thi nâng ngạch công chức. Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày có quyết định phê duyệt kết quả kỳ thi của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, Hội đồng thi nâng ngạch công chức có trách nhiệm thông báo kết quả thi và danh sách công chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản lý công chức có công chức tham dự kỳ thi.

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được danh sách người trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức ra quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức trúng tuyển theo quy định.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

2.7

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương hoặc Văn bản từ chối tiếp nhận hồ sơ

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tham mưu Đề án thi nâng ngạch công chức

Sở Nội vụ

Không quy định

 

B2

Trình Bộ Nội vụ thẩm định Đề án và chỉ tiêu nâng ngạch công chức (thời gian dự kiến 30 ngày).

UBND tỉnh

Không quy định

 

B3

Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức sau khi có ý kiến về Đề án và chỉ tiêu của Bộ Nội vụ

UBND tỉnh

Không quy định

Kế hoạch được phê duyệt

B4

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Cá nhân; Công chức TN&TKQ

Trong giờ hành chính

Mẫu 01,02 (nếu có), 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B5

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 01, 05 và Hồ sơ kèm theo

B6

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B7

Xử lý hồ sơ: Dự thảo Quyết định Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Ban Giám sát; Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức; Thông báo danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi và tổ chức hướng dẫn ôn tập

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ/Lãnh đạo phòng chuyên môn/Lãnh đạo Sở Nội vụ

Không quy định

Mẫu 05, Dự thảo Quyết định Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Ban Giám sát; Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức; Thông báo danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi và tổ chức hướng dẫn ôn tập

B8

Phát hành văn bản trình UBND tỉnh xem xét, nộp hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh

* Hồ sơ trình: Dự thảo Quyết định Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Ban Giám sát; Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức; Thông báo danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi và tổ chức hướng dẫn ôn tập

Văn thư

01 ngày

Mẫu 05, Dự thảo Quyết định Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Ban Giám sát; Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức; Thông báo danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi và tổ chức hướng dẫn ôn tập

B9

UBND tỉnh xem xét quyết định: Thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Ban Giám sát; Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức; Thông báo danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi và tổ chức hướng dẫn ôn tập

UBND tỉnh

Không quy định

Quyết định lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Ban Giám sát; Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức; Thông báo danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi và tổ chức hướng dẫn ôn tập

B10

Tổ chức thi nâng ngạch, chấm thi và thông báo kết quả thi

Hội đồng thi nâng ngạch công chức

 

 

1. Tổ chức thi nâng ngạch Vòng 1 và công bố kết quả

Hội đồng thi nâng ngạch công chức; Ban chấm thi

25 ngày

Tổng hợp và trình lên hội đồng thi nâng ngạch điểm thi

2. Tổ chức chấm phúc khảo Vòng 1

Ban chấm thi

15 ngày

Tổng hợp và trình lên hội đồng thi tuyển điểm chấm phúc khảo

3. Tổ chức thi nâng ngạch Vòng 2 và công bố kết quả

Hội đồng thi nâng ngạch công chức; Ban chấm thi

25 ngày

Tổng hợp và trình lên hội đồng thi nâng ngạch điểm thi

4. Tổ chức chấm phúc khảo Vòng 2

Ban chấm thi

15 ngày

Tổng hợp và trình lên hội đồng thi tuyển điểm chấm phúc khảo

B11

Phê duyệt kết quả thi và danh sách thí sinh đạt kỳ thi nâng ngạch

Hội đồng thi nâng ngạch công chức

15 ngày

Danh sách điểm và danh sách thí sinh trúng tuyển

B12

Bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với công chức đạt kỳ thi nâng ngạch

Cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý

15 ngày

Ra Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương

B13

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức sau khi có Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương

Công chức TN&TKQ;

tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 và Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương

 

* Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định cụ thể thời gian

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả       

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ        

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ         

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ      

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                          

4

HỒ SƠ LƯU

 

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04, (nếu có), 06 lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

 

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

 

Quyết định lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, Ban Giám sát; Quy chế tổ chức thi nâng ngạch công chức; Thông báo danh sách những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi và tổ chức hướng dẫn ôn tập

 

Quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương

 

Các hồ sơ khác có liên quan

Hồ sơ được lưu tại Phòng Công chức, viên chức thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.