PrintAa

Tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức

23/03/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.CCVC.03

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với các trường hợp sau:

a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

Người đang giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

b) Trường hợp đã là cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên sau đó được cấp có thẩm quyền điều động, luân chuyển đến làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc được cử làm người đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3, 4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền;

 

 

 

x

-

Bản sao giấy khai sinh;

 

x

-

Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 30 ngày theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

x

 

-

Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

x

 

-

Giấy tờ hợp pháp về thời gian kinh nghiệm công tác (Quyết định tuyển dụng, phân công nhiêm vụ, bổ nhiệm, hợp đồng làm việc, BHXH);

 

x

-

Mô tả vị trí việc làm cần tuyển do cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng cấp;

 

x

-

Hồ sơ lý lịch Đảng (nếu có).

 

x

 

Thời điểm cơ quan có thẩm quyền chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: Không quy định.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

2.7

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định tuyển dụng hoặc Văn bản từ chối

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – Mẫu số 05 đến phòng Công chức, viên chức

Cá nhân; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

 

 

 

 

 

Mẫu 01,02 (nếu có), 06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B3

Kiểm tra hồ sơ để đảm bảo các điều kiện về đối tượng, tiêu chuẩn:

+ Nếu đủ điều kiện dự thảo văn bản trình UBND tỉnh

+ Không đủ điều kiện: Văn bản từ chối

Phòng Công chức viên chức

10 ngày

Mẫu 05 và dự thảo tờ trình/ Văn bản thông báo từ chối.

B4

Phát hành Văn bản gửi UBND tỉnh

Công chức TN&TKQ của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

1 ngày

Mẫu 05, tờ trình, và hồ sơ kèm theo.

B5.

UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ và thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

UBND tỉnh

10 ngày

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch

B6

Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành các Văn bản có liên quan

Hội đồng kiểm tra sát hạch

10 ngày

- Văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch;

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng tuyển dụng

B7

Tổ chức kiểm tra, sát hạch người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển

Hội đồng kiểm tra sát hạch

Trong giờ hành chính

- Báo cáo kết quả sát hạch;

- Biên bản sát hạch;

- Dự thảo báo cáo của Chủ tịch HĐ sát hạch gửi Chủ tịch UBND tỉnh

- Tờ trình của cơ quan thường trực Hội đồng sát hạch (Sở Nội vụ)

B8

Quyết định tuyển dụng trên cơ sở kết quả kiểm tra sát hạch do Hội đồng sát hạch thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định tuyển dụng được ký

B9

Trả kết quả cho cá nhân sau khi có Quyết định tuyển dụng công chức

Công chức TN&TKQ;

tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 và Quyết định tuyển dụng

 

* Tổng số thời gian giải quyết TTHC: Bộ Nội vụ không quy định cụ thể thời gian

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả        

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ         

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ         

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ     

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                         

4

HỒ SƠ LƯU

-

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

-

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

-

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch

-

Báo cáo kết quả sát hạch;  Biên bản sát hạch;

-

Tờ trình của cơ quan thường trực Hội đồng sát hạch (Sở Nội vụ)

-

Quyết định tuyển dụng

Hồ sơ được lưu tại Phòng Công chức, viên chức thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.