PrintAa

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

23/03/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.CCVC.05

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Cán bộ cấp xã theo quy định tại Khoản 2 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức khi thôi giữ chức vụ theo nhiệm kỳ và công chức cấp xã theo quy định tại Khoản 3 Điều 61 Luật Cán bộ, công chức được xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên trong trường hợp có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn sau:

1. Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2. Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

3. Trường hợp là công chức cấp xã thì phải có thời gian làm công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên (không kể thời gian tập sự, nếu có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

4. Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

5. Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3, 4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản chính

Bản sao

-

Văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị;

x

 

-

Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên;

x

 

 

 

-

Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã;

 

x

 

 

 

 

-

Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu 2c, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đề nghị xét chuyển đang công tác;

 

x

 

 

 

 

-

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

 

 

 

x

 

 

-

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị xét chuyển.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết: Không quy định

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

2.7

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định tuyển dụng hoặc Văn bản từ chối

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận hồ sơ, xem xét sự hợp lệ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến phòng Công chức, viên chức

Cá nhân; Công chức TN&TKQ

Giờ hành chính

 

Mẫu 01,02 (nếu có),06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Kiểm tra hồ sơ để đảm bảo các điều kiện về đối tượng, tiêu chuẩn:

+ Nếu đủ điều kiện dự thảo tờ trình và Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định

+ Không đủ điều kiện: Văn bản từ chối

Phòng Công chức viên chức

10 ngày

+ Mẫu 05 và dự thảo tờ trình và Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định/ Văn bản thông báo.

B5

Phát hành Văn bản gửi UBND tỉnh

Công chức TN&TKQ của UBND tỉnh tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

01 ngày

Mẫu 05, tờ trình, và hồ sơ kèm theo

B6

UBND tỉnh thẩm tra hồ sơ và thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch

UBND tỉnh

10 ngày

Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch

B7

Hội đồng kiểm tra sát hạch ban hành các Văn bản có liên quan

Hội đồng kiểm tra sát hạch

10 ngày làm việc

- Văn bản trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung và hình thức sát hạch;

- Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng tuyển dụng

B8

Tổ chức kiểm tra, sát hạch người được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển

Hội đồng kiểm tra sát hạch

Trong giờ hành chính

- Báo cáo kết quả sát hạch;

- Biên bản sát hạch;

- dự thảo báo cáo của Chủ tịch HĐ sát hạch gửi Chủ tịch UBND tỉnh

- Tờ trình của cơ quan thường trực Hội đồng sát hạch (Sở Nội vụ)

B9

Quyết định tuyển dụng trên cơ sở kết quả kiểm tra sát hạch do Hội đồng sát hạch thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh

05 ngày làm việc

Quyết định tuyển dụng được ký

B10

Trả kết quả cho cá nhân sau khi có Quyết định tuyển dụng công chức

Công chức TN&TKQ;

tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 và Quyết định tuyển dụng hoặc văn bản từ chối

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả       

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ       

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ       

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả       

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ    

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                        

4

HỒ SƠ LƯU

-

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC.

-

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

-

Các hồ sơ có liên quan đến việc giải quyết TTHC

-

Quyết định tuyển dụng công chức hoặc văn bản từ chối

Hồ sơ được lưu tại Phòng Công chức, viên chức thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.