PrintAa

Xét tuyển công chức

23/03/2020

1

KÝ HIỆU QUY TRÌNH

QT.CCVC.02

2

NỘI DUNG QUY TRÌNH

2.1

Điều kiện thực hiện TTHC:

 

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức

2.2

Cách thức thực hiện TTHC

 

- Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;

- Qua Bưu điện;

- Qua hệ thống mạng điện tử (đối với TTHC mức độ 3, 4) http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

-

Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, theo mẫu BM.CCVC.02.01.

x

 

 

* Lưu ý khi nộp hồ sơ:

+ Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu;

+ Nếu nộp hồ sơ qua mạng điện tử thì quét (Scan) từ bản chính;

+ Nếu nộp hồ sơ qua đường bưu điện thì nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

2.4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2.5

Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan

- Thời hạn chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 01, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh dự phỏng vấn vòng 02.

- Thời hạn chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 02 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn vòng 02.

- Thời hạn chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức chấm thi xong, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức kết quả xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả.

- Thời hạn chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 02 của Hội đồng tuyển dụng hoặc của bộ phận tham mưu về tổ chức cán bộ trong trường hợp không thành lập Hội đồng tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 02, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả trong trường hợp thi vòng 2 quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này bằng hình thức thi viết. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức có trách nhiệm tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo.

-Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng của cơ quan quản lý công chức, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng.

- Thời hạn xin gia hạn hoàn thiện hồ sơ nếu có lý do chính đáng, không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

- Sau khi người trúng tuyển hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định, trong thời hạn 15 ngày, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải ra quyết định tuyển dụng đối với người trúng tuyển.

2.6

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh

2.7

- Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan có thầm quyền quyết định: Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

- Cơ quan được ủy quyền: Không

- Cơ quan phối hợp: Không

2.8

Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân

2.9

Kết quả giải quyết TTHC: Quyết định tuyển dụng hoặc Văn bản trả lời không tiếp nhận hồ sơ

2.10

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ của Sở Nội vụ - Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Cán bộ TN&TKQ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ Mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả Mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu

Nhập hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - Mẫu số 05 đến phòng Công chức, viên chức

Cá nhân; Công chức TN&TKQ

30 ngày làm việc

Mẫu 01,02 (nếu có),06 và 01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

B2

Cán bộ chuyên môn tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ về Sở Nội vụ để giải quyết theo quy định

Công chức TN&TKQ

½  ngày

Mẫu 05 và Hồ sơ kèm theo

B3

Lãnh đạo phòng chuyển hồ sơ cho chuyên viên phụ trách chuyên môn

Lãnh đạo phòng

½  ngày

Mẫu 01, 05 và hồ sơ theo mục 2.3

B4

Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và thông báo trên Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

Phòng Công chức viên chức

05 ngày làm việc

Mẫu 05, Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ

B5

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (Sở Nội vụ)

15 ngày

Hội đồng tuyển dụng được thành lập và danh sách thành viên hội đồng

B6

Tổ chức xét tuyển

Hội đồng xét tuyển công chức

Trong giờ hành chính

Biên bản, bài thi, đề thi

B7

Chấm thi

Hội đồng xét tuyển công chức

Trong giờ hành chính

Ban chấm thi chấm và tổng hợp bài thi, điểm thi

B8

Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức kết quả thi tuyển

Hội đồng thi tuyển công chức

15 ngày

Bảng điểm của người dự tuyển được gửi đến người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức

B9

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển và nhận đơn phúc khảo

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (Sở Nội vụ)

15 ngày

Niêm yết trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, và gửi thông báo đến người dự tuyển

B10

Chấm phúc khảo

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức (Sở Nội vụ)

15 ngày

Bảng điểm phúc khảo

B11

Gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức (Sở Nội vụ)

15 ngày

Bảng điểm và thông báo được gửi đến người trúng tuyển

B12

Người trúng tuyển đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ

Người trúng tuyển

30 ngày

Hồ sơ theo quy định

B13

Quyết định tuyển dụng

Giám đốc Sở Nội vụ

15 ngày

Quyết định tuyển dụng được ký

B14

Trả kết quả cho cá nhân sau khi có Quyết định tuyển dụng công chức

Công chức TN&TKQ;

tổ chức, cá nhân

Giờ hành chính

Mẫu 01, 06 và Quyết định tuyển dụng được ký.

3

BIỂU MẪU

 

Mẫu 01

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả       

 

Mẫu 02

Phiếu yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ         

 

Mẫu 03

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ         

 

Mẫu 04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả        

 

Mẫu 05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ      

 

Mẫu 06

Sổ theo dõi hồ sơ                                         

 

BM.SNV.18

 

Phiếu đăng ký dự tuyển                                  

4

HỒ SƠ LƯU

 

Mẫu phiếu 01; 02, 03, 04,(nếu có), 06 lưu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Mẫu 01, 05 lưu theo hồ sơ TTHC

 

01 bộ hồ sơ theo mục 2.3

 

Quyết định tuyển dụng

 

Các hồ sơ khác có liên quan đến việc tuyển dụng

Hồ sơ được lưu tại Phòng Công chức, viên chức thời gian lưu 01 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.