PrintAa

Kế hoạch Chi tiết tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

10/11/2019
pdf07-06.11-Ke_hoach_chi_tiet_ky_thi_nang_ngach_CVC(08.11.2019_09h20p16)_signed07-06.11-Ke_hoach_chi_tiet_ky_thi_nang_ngach_CVC(08.11.2019_09h20p16)_signedDownload