PrintAa

TRIỆU TẬP CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH VÀ THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2019

30/11/2019
pdf35.Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh_tham_du_vong_2(30.11.2019_08h20p43)_signed(1)35.Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh_tham_du_vong_2(30.11.2019_08h20p43)_signed(1)Download
pdf35._Danh_sach_thi_sinh_thi_phong_2_theo_tung_phong_(1)(1)35._Danh_sach_thi_sinh_thi_phong_2_theo_tung_phong_(1)(1)Download