PrintAa

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại rung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020

19/06/2020
pdfThong_bao_trieu_tap_thi_sinh_tham_gia_tuyen_dung_vien_chuc(19.06.2020_09h30p21)_signed(1)Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh_tham_gia_tuyen_dung_vien_chuc(19.06.2020_09h30p21)_signed(1)Download