PrintAaa

Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên chuyên viên năm 2020 (Môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành)

10:28 26/10/2020
pdf101._Qd_phe_duyet_danh_muc_tai_on_tap_thi_nang_ngach_CV(23.10.2020_17h24p52)_signed101._Qd_phe_duyet_danh_muc_tai_on_tap_thi_nang_ngach_CV(23.10.2020_17h24p52)_signedDownload
pdf101.Phu_luc_Tai_lieu_1(23.10.2020_16h50p01)_signed101.Phu_luc_Tai_lieu_1(23.10.2020_16h50p01)_signedDownload
pdf101._Phu_luc_Tai_lieu_2(23.10.2020_16h49p36)_signed101._Phu_luc_Tai_lieu_2(23.10.2020_16h49p36)_signedDownload