PrintAaa

Danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên chuyên viên năm 2020

10:57 26/10/2020
pdf3594._Qd_phe_duyet_nguoi_du_tieu_chuan,_DK_thi_nang_ngach(27.10.2020_08h31p20)_signed3594._Qd_phe_duyet_nguoi_du_tieu_chuan,_DK_thi_nang_ngach(27.10.2020_08h31p20)_signedDownload
pdf3594._DS_cong_chuc_du_thi(27.10.2020_07h07p20)_signed3594._DS_cong_chuc_du_thi(27.10.2020_07h07p20)_signedDownload