PrintAa

Giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh

14:41 14/04/2020

Ngày 14/4/2020, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 1226/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm bà Phan Thị Tố Hoa,Phó Giám đốc phục trách Sở Nội vụ giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ kể từ ngày 14/4/2020. Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh, chữ ký của bà Phan Thị Tố Hoa đến các cơ quan, đơn vị để thuận lợi trong liên hệ công tác.

pdf119tb.signed119tb.signedDownload