PrintAaa

Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020

16:57 22/06/2020
pdfThong_bao_ket_qua_xet_tuyen_vien_chuc_nam_2020(22.06.2020_16h26p47)_signed(1)Thong_bao_ket_qua_xet_tuyen_vien_chuc_nam_2020(22.06.2020_16h26p47)_signed(1)Download
pdfDanh_sach_kem_theo_Thong_bao_ket_qua_xet_tuyen_vien_chuc_nam_2020(1)Danh_sach_kem_theo_Thong_bao_ket_qua_xet_tuyen_vien_chuc_nam_2020(1)Download