PrintAaa

Kết quả xét tuyển Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của các vị trí việc làm tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

17:22 17/06/2020
pdfThong_bao_thi_sinh_du_dieu_kien_tham_gia_vong_2_xet_tuyen_vien_chuc(16.06.2020_18h50p57)_signedThong_bao_thi_sinh_du_dieu_kien_tham_gia_vong_2_xet_tuyen_vien_chuc(16.06.2020_18h50p57)_signedDownload
pdfDanh_sach_thi_sinh_du_dieu_kien_xet_tuyen_vien_chuc(16.06.2020_18h06p26)_signedDanh_sach_thi_sinh_du_dieu_kien_xet_tuyen_vien_chuc(16.06.2020_18h06p26)_signedDownload