PrintAa

Phê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức vào làm việc tại sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố, thị xã năm 2016

06/06/2016
pdfQD_1434.signedQD_1434.signedDownload