PrintAa

Quyết định Sửa đổi Điều 3, Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/2/2015 của UBND tỉnh

02/11/2018
pdfQDQP41.signed(1)QDQP41.signed(1)Download