PrintAa

Thông báo kết quả xét tuyển công chức theo Nghị Định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

15:48 14/02/2020
pdf79-14.02-TB_ket_qua_xet_tuyen__signed79-14.02-TB_ket_qua_xet_tuyen__signedDownload
pdf559._Phe_duyet_ket_qua_xet_tuyen_signed559._Phe_duyet_ket_qua_xet_tuyen_signedDownload
xlsx559._Phu_luc_kem_theo559._Phu_luc_kem_theoDownload