PrintAa

Triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch cán sự lên ngạch chuyên viên năm 2020 (Lần 1)

31/12/2020
pdf31.12.2020._TB_trieu_tap_thi_sinh_CS_len_CV(1)31.12.2020._TB_trieu_tap_thi_sinh_CS_len_CV(1)Download