PrintAa

Triệu tập công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính và thăng hạng viên chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019

30/11/2019
pdf35.Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh_tham_du_vong_2(30.11.2019_08h20p43)_signed35.Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh_tham_du_vong_2(30.11.2019_08h20p43)_signedDownload
pdf35._Danh_sach_thi_sinh_thi_phong_2_theo_tung_phong_(1)35._Danh_sach_thi_sinh_thi_phong_2_theo_tung_phong_(1)Download