PrintAaa

Triệu tập thí sinh tham gia kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại rung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020

09:37 19/06/2020
pdfThong_bao_trieu_tap_thi_sinh_tham_gia_tuyen_dung_vien_chuc(19.06.2020_09h30p21)_signedThong_bao_trieu_tap_thi_sinh_tham_gia_tuyen_dung_vien_chuc(19.06.2020_09h30p21)_signedDownload