PrintAaa

Tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

11:31 08/04/2022
pdfTB-tuyen-dung-cong-chuc-2022-theo-Nghi-dinh-140(08.04.2022_08h50p36)_signed(1)TB-tuyen-dung-cong-chuc-2022-theo-Nghi-dinh-140(08.04.2022_08h50p36)_signed(1)Download
docxKem-TB-Phieu-dang-ky-du-tuyen-thu-hut-ND140(1)Kem-TB-Phieu-dang-ky-du-tuyen-thu-hut-ND140(1)Download
pdf721-QD-phe-duyet-KH-tuyen-dunng-CC-nam-2022-(06.04.2022_08h41p41)_signed(1)721-QD-phe-duyet-KH-tuyen-dunng-CC-nam-2022-(06.04.2022_08h41p41)_signed(1)Download
pdfPhu-luc-kem-theo(06.04.2022_08h08p26)_signed-258(1)Phu-luc-kem-theo(06.04.2022_08h08p26)_signed-258(1)Download