PrintAa

Tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

15/10/2019
pdf207tb.signed207tb.signedDownload
pdf3356._Qd_phe_duyet_signed3356._Qd_phe_duyet_signedDownload
xls207-12.10-Phu_luc_chi_tieu_thu_hut_theo_Nghi_dinh_140207-12.10-Phu_luc_chi_tieu_thu_hut_theo_Nghi_dinh_140Download
doc207-12.10-Mau_Phieu_dang_ky_du_tuyen207-12.10-Mau_Phieu_dang_ky_du_tuyenDownload