PrintAa

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

14/05/2019
pdf25.10.5.2019.Sua_doi_CNNV_So_Noi_vu25.10.5.2019.Sua_doi_CNNV_So_Noi_vuDownload