PrintAaa

Về việc thực hiện chế độ trực trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

08:59 22/05/2021
pdfTB-truc-Bau-cu(21.05.2021_18h14p41)_signedTB-truc-Bau-cu(21.05.2021_18h14p41)_signedDownload