PrintAa

Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (Khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

18/06/2019

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở báo cáo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 và Đề cương Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng  và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Mai Trường Sinh, Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo của Đảng bộ báo cáo Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (Khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Mai Trường Sinh, Đảng ủy viên, phụ trách tuyên giáo của Đảng bộ báo cáo tại Hội nghị

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên giới thiệu các nội dung của Nghị quyết gồm: Tình hình và nguyên nhân; Mục tiêu, chỉ tiêu; Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện…

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tổng kết và bế mạc Hội nghị, đồng chí Phan Thị Tố Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở ghi nhận sự tập trung tiếp thu của cán bộ, đảng viên và người lao động trong điều kiện Sở đang tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm như sáp nhập xã, kiểm tra cải cách hành chính, v.v.. Trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu các nội dung của Nghị quyết trong đó liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Sở là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII đúng thời gian quy định./.

                       Tin, ảnh: Mai Trường Sinh

       Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh

           Theo http://luutrutinh.hatinh.gov.vn