PrintAa

Bộ Nội vụ họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí

21/08/2018
Chiều ngày 20/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian qua, dự kiến một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa chủ trì buổi họp báo.
Cùng dự buổi họp báo có ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.
 
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu khai mạc buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa gửi lời cảm ơn tới các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua đã đồng hành cùng Bộ Nội vụ trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Thứ trưởng mong rằng, công tác thông tin, truyền thông về những vấn đề xã hội quan tâm cần được tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện. Cùng với đó, Thứ trưởng cũng mong nhận được những ý kiến trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa các phóng viên và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Nội vụ nhằm đạt mục tiêu của buổi họp báo.
 
Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cung cấp thông tin cho báo chí

Tại buổi họp báo, ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ, người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 16/8/2018, Bộ Nội vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 257 nhiệm vụ, trong đó, 125 nhiệm vụ đã hoàn thành (48,64%); 130 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn (50,58%); 02 nhiệm vụ quá hạn (0,78%).

Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. 

Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 10 Nghị định về tổ chức bộ máy và công chức viên chức; dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong linh vực tín ngưỡng, tôn giáo…
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã tổ chức sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Theo đó, tổng số người tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP được Bộ Nội vụ thẩm tra từ năm 2015 đến ngày 06/8/2018 là 39.823 người (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người và 7 tháng đầu năm 2018 là 9.462 người).

Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch truyền thông về cải cách hành chính năm 2018; tiếp tục duy trì Bản tin điện tử cải cách hành chính và phát hành định kỳ 04 số/tháng tới hơn 5.000 hộp thư điện tử của lãnh đạo chủ chốt các Bộ, các tỉnh và đội ngũ công chức phụ trách công tác cải cách hành chính để cung cấp thông tin và chia sẻ những sáng kiến, kinh nghiệm về triển khai cải cách hành chính trong phạm vi cả nước. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức Hội nghị đánh giá thực hiện Luật Lưu trữ giai đoạn 2012-2017 và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử….

Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, ông Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ tham mưu sửa 06 dự án luật (Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật Thanh niên năm 2005, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003) và 26 Nghị định có liên quan đến Nghị quyết Trung ương 6 và Trung ương 7 khóa XII. Trình Chính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018; trình Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã không đủ 50% tiêu chí theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 và Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị từ nay đến năm 2021; sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và nâng cao chất lượng đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết Trung ương 6; triển khai Đề án cải cách chính sách tiền lương…

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời báo chí về các nhiệm vụ liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ như: các vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc Bộ Công an; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; các vấn đề hạn chế cần khắc phục qua kiểm tra công vụ; về lợi dụng chính sách thu hút nhân tài để làm sai quy định tại các địa phương,…
 
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Đào Thị Hồng Minh trả lời báo chí

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Đào Thị Hồng Minh cho biết, việc sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc Bộ Công an sẽ có số lượng cấp phó cao hơn so với quy định nhưng đến năm 2021 phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Bộ Công an cũng đã cam kết thực hiện.

Về vấn đề sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tại tỉnh Lào Cai, Bộ Nội vụ đã xây dựng và xin ý kiến góp ý vào dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tùy thuộc vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
 
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng trả lời báo chí

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết, trong Đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã đặt ra 10 nhiệm vụ, giải pháp, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, nhân sự. Các địa phương thực hiện tốt 10 giải pháp và các nhiệm vụ được phân cấp sẽ đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu của Đề án, không xảy ra tiêu cực.
 
Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long trả lời báo chí

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long cho biết, việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền. Nếu kết quả xử lý chưa đúng quy định, Bộ Nội vụ sẽ có ý kiến và sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm. 

Đối với chính sách thu hút cán bộ trẻ, tạo nguồn cán bộ của các địa phương nếu trái quy định của Chính phủ thì Bộ Nội vụ đã có văn bản đề nghị các địa phương điều chỉnh cho phù hợp…
 
Quang cảnh buổi họp báo


Phát biểu kết luận buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và tin tưởng trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn nữa đối với các hoạt động của Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trong việc tuyên truyền sâu đậm hơn các kết quả Bộ Nội vụ đã thực hiện trong thời gian qua và các nhiệm vụ trong thời gian tới. 

         Thanh Tuấn

Theo http://www.moha.gov.vn