PrintAa

Bộ Nội vụ khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

18/06/2019
Chiều ngày 17/6, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức khai trương Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; các Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thừa,
Triệu Văn Cường và Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Đỗ Thái Hà
cắt băng khánh thành khai trương Bộ phận một cửa

Dự lễ khai trương có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Thừa, Triệu Văn Cường; các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Đỗ Thái Hà; đại diện Tập đoàn Viettel và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.
 
Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh báo cáo quá trình triển khai xây dựng Bộ phận một cửa

 

Tại Lễ khai trương, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã báo cáo quá trình triển khai xây dựng Bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại Bộ Nội vụ trong thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. Bộ trưởng Bộ Nội vụ  Lê Vĩnh Tân đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Ban Tôn Giáo Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước triển khai xây dựng các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, đảm bảo các nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời cũng bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả các quy định về thủ tục hành chính; bảo đảm tính liên thông giữa các thủ tục hành chính liên quan, thực hiện phân công, phân cấp rõ ràng, minh bạch, hợp lý. 
Đặc biệt, ngày 12/9/2018, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2096/QĐ-BNV ngày 12/9/2018 phê duyệt Đề án hệ thống quản lý văn bản và một cửa điện tử tại Bộ Nội vụ với mục tiêu: đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, phục vụ doanh nghiệp, tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn; công khai, minh bạch hoạt động của Bộ Nội vụ trên môi trường mạng; áp dụng hệ thống quản lý, sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số của Bộ Nội vụ kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia và xây dựng, đưa vào vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Nội vụ, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, ngày 27/5/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 448/QĐ-BNV công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ, bao gồm 08 thủ tục hành chính tiếp nhận trên hệ thống Một cửa điện tử hoặc tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa, qua đường Bưu chính công ích và 25 thủ tục hành chính tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc qua đường Bưu chính công ích.

Đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đã xây dựng và công bố 235 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực công chức, viên chức; tổ chức, biên chế; tổ chức phi chính phủ; chính quyền địa phương; công tác thanh niên; tín ngưỡng, tôn giáo; thi đua, khen thưởng, trong đó: có 112 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp Trung ương; 71 thủ tục hành chính do cấp tỉnh giải quyết; 37 thủ tục hành chính do cấp huyện giải quyết và 15 thủ tục hành chính do cấp xã giải quyết.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương

Phát biểu tại Lễ khai trương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết Bộ Nội vụ là Bộ thứ ba trong các Bộ, ngành Trung ương đưa Bộ phận một cửa vào hoạt động. Để triển khai có hiệu quả, giảm các thủ tục phiền hà cho người dân, tổ chức trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, xác định rõ phạm vi, nội dung, quy trình xử lý các thủ tục cần thực hiện: xác định tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương tại Bộ Nội vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ; xác định rõ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, từ khâu tiếp nhận, chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả.

Hai là, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để thực hiện, cắt giảm các quy trình, thủ tục; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết thủ tục hành chính với người dân, tổ chức.

Ba là, tiếp tục nghiên cứu, hiện đại hóa trang thiết bị và hoạt động của Bộ phận một cửa; ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành Nội vụ, giảm tối đa việc đi lại, giao dịch của người dân, tổ chức.

Bốn là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức coi đây khâu đột phá của Bộ, là thước đo sự hài lòng của người dân, tổ chức với Bộ Nội vụ, từ đó, có ý thức, trách nhiệm hơn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Năm là, giao: Văn phòng Bộ chủ trì, thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 489/QĐ-BNV ngày 12/6/2019 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Nội vụ và Quyết định số 448/QĐ-BNV ngày 27/5/2019 về công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và trên hệ thống Một cửa điện tử của Bộ Nội vụ.

Văn phòng Bộ phối hợp Vụ Tổ chức cán bộ giám sát, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; ý thức, năng lực, trách nhiệm trong việc giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Nội vụ với người dân, tổ chức.

Các đại biểu dự Lễ khai trương
 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và các đại biểu thăm quan Bộ phận một cửa
 
Bảng niêm yết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ

 

               Anh Cao 

Theo http://www.moha.gov.vn