Thông báo

BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH

Số lượt truy cập

PrintAa

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2018

Sáng ngày 18/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2018.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính tri, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; đại diện cấp ủy Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và đại diện công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.
 
Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội, trong đó tập trung vào công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Trong năm 2017, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, thanh niên, văn thư lưu trữ đã đạt những kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính được quan tâm và đổi mới. Việc triển khai Luật Tổ chức Chính phủ, Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác của ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. 

Bộ trưởng đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận những nội dung trọng tâm: (1) Đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ nói chung, của Bộ Nội vụ nói riêng. (2) Đi sâu phân tích, dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn, nhất là những khó khăn tác động trực tiếp đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, từ đó giúp cho Bộ Nội vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm tới đúng trọng tâm, trọng điểm, phù hợp thực tiễn. (3) Đánh giá sâu hơn nữa kết quả thực hiện chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ, kể cả của Bộ Nội vụ, các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các Bộ, ngành Trung ương và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (4) Đánh giá, đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác giữa Bộ Nội vụ với các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương; giữa Bộ Nội vụ với Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban (Vụ) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành Trung ương.
 
Đồng chí Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã trình bày Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của ngành Nội vụ.

Theo đó, năm 2017, ngành Nội vụ đã triển khai đạt nhiều kết quả cao trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành như: cải cách hành chính; quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy và biên chế; tổ chức chính quyền địa phương; chính sách tiền lương; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; thi đua, khen thưởng; văn thư và lưu trữ nhà nước… Nhìn chung, năm 2017, Bộ và ngành Nội vụ luôn bám sát định hướng, quan điểm, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để chủ động triển khai thực hiện. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được chỉ đạo sát sao; các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tham mưu cấp có thẩm quyền trình Trung ương, Quốc hội ban hành nhiều văn bản quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. Công tác cải cách hành chính của Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Triển khai Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã tạo hành lang pháp lý thống nhất trong việc tổ chức và hoạt động của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương. Công tác tinh giản biên chế; công tác chia, tách, sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính; công tác văn thư và lưu trữ nhà nước; công tác thi đua, khen thưởng… được thực hiện đúng quy định của pháp luật và có nhiều chuyển biến tích cực. Mặc dù vậy, tiến độ xây dựng và ban hành một số văn bản, đề án còn chậm, chất lượng chưa cao, vẫn còn văn bản, đề án xin lùi, xin rút khỏi chương trình công tác. Việc sửa đổi chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính nhà nước còn chậm, chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Kỷ cương, kỷ luật hành chính một số nơi còn lỏng lẻo; vẫn còn tình trạng tùy tiện do thiếu quy định về quy trình, thủ tục giải quyết công việc ở các cơ quan hành chính nhà nước…

Trên cơ sở phương châm hành động của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, Bộ Nội vụ cũng đề ra 12 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Nội vụ năm 2018 và 09 giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.
 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các ý kiến tham luận, trao đổi kinh nghiệm của đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương, tập trung một số vấn đề như: Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2017.

Đối với nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng các văn bản, đề án còn chậm, đặc biệt cần phải hoàn thiện thể chế về công vụ, công chức đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề về chế độ phụ cấp đặc thù, xây dựng tiêu chí cụ thể, rõ ràng tránh tình trạng ngành nghề nào cũng cho là đặc thù. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời, nghiên cứu chế độ hợp đồng đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Thành lập Tổ công tác thanh tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ trưởng; chủ động thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành và địa phương. Làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan thường trực của Chính phủ về công tác cải cách hành chính, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nhằm đầy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành các mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c của Chính phủ. Nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của việc thi nâng ngạch công chức, viên chức, xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo tiêu chí rõ ràng, đảm bảo công chức được nâng ngạch có trình độ, năng lực, đạo đức, tác phong, tính chuyên nghiệp cao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các nội dung nhằm sửa Luật Thi đua, khen thưởng, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực chất, tránh hình thức, khen thưởng không đúng người, đúng việc. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu quả, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, các chức sắc và đồng bào có đạo phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ thi đua yêu nước, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ cần tăng cường, quan tâm hơn nữa đến công tác lưu trữ, đặc biệt có chính sách đối với các tài liệu lưu trữ quý hiếm có từ hàng trăm năm nay. Việc gìn giữ các tài liệu này chính là gìn giữ hồn phách dân tộc, kinh nghiệm của quá khứ, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các tài liệu lưu trữ nhằm giáo dục truyền thống của dân tộc.
 
Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo toàn diện và sâu sắc của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đối với công tác quản lý nhà nước của ngành Nội vụ và phương pháp điều hành của Bộ Nội vụ, sự hiện diện và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với Bộ Nội vụ, ngành Nội vụ trước nhiệm vụ to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian qua. Thay mặt cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các nhóm vấn đề quan trọng mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo tại Hội nghị, sớm cụ thể hóa để bổ sung vào chương trình công tác của ngành Nội vụ để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Bộ trưởng đề nghị Thư ký Hội nghị tổng hợp đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và ý kiến của các đại biểu để tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo.

Nhấn mạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong năm 2018 của ngành Nội vụ là nhiệm vụ hết sức nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Nội vụ phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch công tác đề ra, góp phần cùng Đảng, Nhà nước hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 theo đúng phương châm hành động của Chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.
 
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự Hội nghị


     Tin, ảnh: Thanh Tuấn

​Theo http://www.moha.gov.vn