PrintAa

Hội thảo góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện

16/11/2016

Sáng ngày 08/11/2016, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Nghị định số 24/2014/NĐ-CP) và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (Nghị định số 37/2014/NĐ-CP)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Trưởng ban Ban soạn thảo dự và chủ trì Hội nghị.

 


Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Trưởng ban Ban soạn thảo phát biểu khai mạc Hội nghị 

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo và chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Sở Nội vụ 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các tỉnh phía Bắc từ Thừa  Thiên - Huế trở ra; thành viên Ban Soạn thảo và Tổ biên tập.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định: Qua hơn hai năm tổ chức triển khai Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ, bộ máy hành chính địa phương về cơ bản đã được sắp xếp, kiện toàn tương đối đồng bộ, thống nhất, bảo đảm việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Để đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong đó yêu cầu: “Rà soát lại bộ máy các sở, ban, ngành ở địa phương để kiện toàn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực” và đảm bảo cụ thể hóa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ… thì việc nghiên cứu để sớm sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP là hết sức cần thiết.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị đại biểu tham dự với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực tham gia đóng góp ý kiến một cách thiết thực, cụ thể vào các dự thảo Nghị định để Nghị định mới được xây dựng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và phù hợp các văn bản nêu trên; bảo đảm thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và sự thống nhất, thông suốt quản lý ngành, lĩnh vực công tác từ Trung ương đến cơ sở. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu Bộ Nội vụ sẽ nghiêm túc tiếp thu; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và hoàn chỉnh bố cục và nội dung hai dự thảo Nghị định trình cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả mà chương trình, Kế hoạch đã đề ra.


Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Thái Quang Toản
trình bày báo cáo tóm tắt những nội dung mới của hai dự thảo Nghị định tại Hội nghị

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của thành viên Ban Soạn thảo, Tổ biên tập vào dự thảo hai Nghị định này tại cuộc họp ngày 18/10/2016, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Thái Quang Toản đã báo cáo một số điểm mới của dự thảo hai Nghị định này so với Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

Đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP

Về tổ chức cơ quan chuyên môn, quy định bổ sung 01 cơ quan chuyên môn đặc thù về lĩnh vực du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, theo đó, dự thảo cũng quy định một số tiêu chí: Có di sản thiên nhiên, di sản văn hóa được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thế giới hoặc có từ 10 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được xếp hạng cấp quốc gia trở lên; có tài nguyên và tiềm năng du lịch nổi trội (có khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia hoặc đô thị du lịch, điểm tham quan, nghỉ dưỡng có quy mô lớn, nổi bật); Ngành du lịch được xác định là ngành kinh tế quan trọng hoặc ngành kinh tế mũi nhọn trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Có số lượng khách du lịch từ 05 triệu lượt người trở lên trong 01 năm; Có từ 15.000 buồng (phòng) trở lên của các cơ sở lưu trú du lịch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định xếp hạng đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định; Có 05 năm liên tục nằm trong 05 địa phương có tổng thu từ khách du lịch cao nhất trong cả nước hoặc giá trị kinh tế từ du lịch đóng góp vào GDP hàng năm của địa phương có tỷ trọng từ 15% trở lên.

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, nội dung dự thảo được rà soát, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và tính thống nhất về phân công thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương.

Về số lượng cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, dự thảo Nghị định quy định thống nhất là không quá 03 người.

Về cơ cấu tổ chức, bổ sung một khoản quy định về số lượng cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc sở không quá 02 người (đơn vị có biên chế từ 05 đến 07 người có 01 cấp phó).

Về cơ cấu tổ chức của từng cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh: Bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức, trong đó xác định rõ số lượng phòng chuyên môn, nghiệp vụ và chi cục của từng cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh; Bổ sung 01 Điều quy định chung về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan chuyên môn ở cấp tỉnh, bảo đảm phù hợp với yêu cầu đổi mới cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, xác định rõ những nhiệm vụ trình UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh; những nhiệm vụ cơ quan chuyên môn thực thi; những nhiệm vụ cơ quan chuyên hướng dẫn, phối hợp và nhiệm vụ quản lý nội bộ của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, bảo đảm thống nhất và phù hợp với những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bổ sung, sửa đổi một số nội dung để thống nhất với Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 123/2016/NĐ-CP.

Bổ sung trách nhiệm của Bộ quản lý ngành trong việc: (1) Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, bảo đảm xác định rõ tên gọi của từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ và chi cục (nếu có) thuộc sở; (2) Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục, đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực thuộc sở (nêu có).

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, được sửa đổi, bổ sung để thống nhất giữa thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đối với những vấn đề do cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trình.
 

Đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn ở cấp huyện: nội dung dự thảo được rà soát, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành và tính thống nhất về phân công thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực từ Trung ương đến địa phương. Cụ thể:

Bổ sung chức năng quản lý về “biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học” của Phòng Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp với thực tế mà lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường đang được giao quản lý.

Bổ sung chức năng quản lý nhà nước về “nông nghiệp” vào Phòng Kinh tế quận cho phù hợp tình hình thực tế đối với các quận có sản xuất nông nghiệp.

Bổ sung chức năng “phòng, chống thiên tai” về Phòng Quản lý đô thị quận quản lý, do trong Nghị định số 37/2014/NĐ-CP chưa quy định chức năng này thuộc về phòng nào.

Bổ sung nhiệm vụ trình UBND cấp huyện về “Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn cấp huyện” cho phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Về số lượng cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn ở cấp huyện, dự thảo quy định thống nhất là không quá 02 người để phù hợp với Khoản 4 Mục III Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Quy định rõ số lượng cấp phó phù hợp trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương” và thống nhất với quy định tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP.

Về số lượng cơ quan chuyên môn ở huyện đảo, bổ sung quy định đối với huyện đảo Phú Quốc được thành lập không quá 12 phòng theo Nghị quyết số 05/NQ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Bổ sung một khoản về nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh: “Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với công chức lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý, trên cơ sở phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực”.

Bổ sung nhiệm vụ của UBND cấp huyện: Quyết định phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện” để thực hiện Khoản 9 Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo hai Nghị định. Đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP, các đại biểu nhấn mạnh đến quy định về số lượng cấp phó của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; về cơ quan chuyên môn đặc thù trong lĩnh vực du lịch; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở…
 

Đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, nội dung góp ý tập trung vào quy định về: tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; phân cấp, ủy quyền; nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện đối với cơ quan chuyên môn; tổ chức công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, UBND cấp xã cho phù hợp với quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015... 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tin, ảnh: Anh Cao

Theo http://www.moha.gov.vn