PrintAa

Hội thảo khoa học “Xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp”

09:41 25/01/2018

Sáng ngày 24/01/2018, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học “Xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp”.
 

PGS. TS. Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ  dự và chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý của một số Viện nghiên cứu, các Trường Đại học; Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị và  nghiên cứu viên của Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội thảo được tổ chức với mục đích trao đổi, thảo luận khách quan giữa các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà quản lý và các đại biểu tham dự về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội hóa và giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công tập trung trên 4 lĩnh vực cơ bản, thiết yếu là: y tế - dân số; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch với các nội dung chính: Cơ sở lý luận và nhận thức về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; Bối cảnh cơ hội và thách thức, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta hiện nay; Vai trò của nhà nước trong việc đảm bảo cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Đánh giá thực trạng thể chế pháp luật về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta; Nhận diện các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta; Thực trạng quá trình xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta hiện nay, kết quả đạt được và bất cập, hạn chế còn tồn tại; Kinh nghiệm đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương VI và các đề xuất, kiến nghị giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta hiện nay.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công là xu thế phát triển tất yếu có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần vào sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, các cơ quan nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công. Đến nay, tinh thần xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công cũng đã được thể hiện rõ trong các văn bản pháp luật chuyên ngành của các ngành y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch. Điều đó cho thấy nội dung xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công đã xuyên suốt các văn kiện, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước với mục tiêu huy động, khai thác các nguồn lực tiềm năng trong xã hội và đa dạng hóa các loại hình cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, tạo mội trường pháp lý khuyến khích các thành phần tham gia, hình thành cơ chế cạnh tranh giữa các loại hình đơn vị cung ứng, theo đó người dân có cơ hội lựa chọn, thụ hưởng nhiều dịch vụ đa dạng và chất lượng tốt hơn, đời sống được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội ngày càng được đảm bảo, vai trò của Nhà nước vẫn được tăng cường, giảm gánh nặng áp lực cho ngân sách nhà nước.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cũng chỉ ra, bên cạnh những kết quả quan trọng bước đầu đã đạt được, việc thực hiện xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém, gây bức xúc xã hội. Hệ thống pháp luật chưa thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về xã hội hóa. Cơ chế, chính sách có mặt chưa phù hợp; xã hội hóa còn chậm và gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được nhiều nguồn lực ngoài nhà nước cho phát triển dịch vụ sự nghiệp công. Xã hội hóa chưa thực sự gắn với công bằng xã hội. Số lượng các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước thành lập còn nhiều, quy mô, chất lượng dịch vụ sự nghiệp công do các cơ sở ngoài công lập cung ứng còn manh mún, chưa phát huy hết tiềm năng và công suất. Bộ máy tổ chức sự nghiệp của nhà nước còn cồng kềnh với số lượng biên chế nhiều trong khi thực sự hoạt động vẫn kém hiệu quả. Tình trạng thương mại hóa, lãng phí và chất lượng dịch vụ chưa được khắc phục. Tiêu cực và lạm dụng xã hội hóa để trục lợi cá nhân vẫn chưa được xử lý triệt để.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cũng khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ; đẩy mạnh xã hội hóa, nhất là trong các ngành, lĩnh vực và địa bàn mà khu vực ngoài công lập làm được và làm tốt; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển lành mạnh thị trường dịch vụ sự nghiệp công trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công khai, minh bạch, không thương mại. Bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII là thực sự cấp thiết.

Với tinh thần và mục đích của Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta hiện nay trên bốn lĩnh vực thiết yếu cơ bản là: y tế; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch.

Tại Hội thảo, các đại biểu, báo cáo viên là là các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý tập trung thảo luận với 08 chuyên đề được  xoay quanh việc làm rõ một số vấn đề: Lý luận và thực tiễn xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; Một số vấn đề về xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở nước ta hiện nay; Xã hội hóa dịch vụ công - Các yếu tố ảnh hưởng và các phương thức thực hiện; Lý luận và thực tiễn xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Đánh giá thực trạng xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công trên lĩnh vực khoa học và công nghệ; Kinh nghiệm đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công trên địa bàn thành phố Hà Nội theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương VI khóa XII; Vai trò, trách nhiệm của nhà nước đối với dịch vụ sự nghiệp công và xu hướng xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công và Một số đánh giá quy định pháp luật hiện hành về đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Triệu Văn Cường khẳng định sự cần thiết và tăng cường xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công; Hoàn thiện quy định pháp luật về dịch vụ công theo Nghị quyết các Đại hội X, XI, XII của Đảng, xây dựng cơ chế, chính sách về dịch vụ sự nghiệp công của các bộ, ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương VI khóa XII; Tăng cường hơn nữa xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công ở các Bộ Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao- Du lịch, Giao thông - Vận tải và các địa phương, nhất là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng giao Viện Khoa học tổ chức nhà nước tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các nguồn tài liệu đưa ra đề xuất, kiến nghị cụ thể với Bộ để triển khai các Nghị quyết số 18, số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương VI khóa XII nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

        Tin, ảnh: Anh Cao

Theo http://www.moha.gov.vn