PrintAa

Hội thảo Lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện

16:28 23/03/2018
Ngày 21/3/2018, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện (thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng  dự và chủ trì Hội thảo.
 
Đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, phát biểu khai mạc Hội thảo.

Cùng điều hành Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ.

Tham dự Hội thảo có các đại điện  22 bộ, ngành Trung ương; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Sở Nội vụ của 39 tỉnh từ Nam Trung Bộ trở ra phía bắc; đại diện một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ngày 20/4/2017 Bộ Nội vụ đã có Tờ trình trình Chính phủ dự thảo nêu trên. Theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Nội vụ đã tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện 02 dự thảo Nghị định để trình Chính phủ thay thế Nghị định số 24/2014/NĐ-CP và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các dự thảo Nghị định trước khi Bộ Nội vụ trình Chính phủ.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Lượng - Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Tổ chức - Biên chế, trình bày dự thảo các tờ trình và nghị định.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Lượng- Phó Vụ trưởng điều hành Vụ Tổ chức – Biên chế đã  báo cáo tóm tắt nội dung của 2 dự thảo Tờ trình và Nghị định, tập trung nhấn mạnh những điểm mới trong dự thảo, như: về số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; quy định về việc hợp nhất, sáp nhập các sở; tiêu chí thành lập các tổ chức bên trong của sở; về khung số lượng các Sở sau khi sắp xếp; về số lượng Phó Giám đốc Sở; tiêu chí thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và phòng thuộc chi cục thuộc sở; về số lượng cấp phó các tổ chức bên trong của sở và của chi cục; số lượng biên chế tối thiểu để thành lập cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; về khung số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã nghiêm túc, trao đổi, đóng góp có trách nhiệm nhiều ý kiến liên quan đến các quy định trong dự thảo các Tờ trình và Nghị định.
 
Quang cảnh Hội thảo


Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đề nghị bộ phận soạn thảo nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp chính xác và đầy đủ toàn bộ các ý kiến của từng đại biểu đã góp ý, báo cáo Bộ trưởng về kết quả Hội thảo, kịp thời điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo để tổ chức gửi lấy ý kiến các địa phương bằng văn bản, đảm bảo tiến độ công việc hoàn thành trình Chính phủ trong Quý II năm 2018.

            Nam Phong

Theo http://www.moha.gov.vn