PrintAa

Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Hà Tĩnh

19/10/2018
Chiều ngày 18/10, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng - Tổ phó Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Hà Tĩnh.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh báo cáo tại buổi kiểm tra

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho biết, tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các quy định của pháp luật, kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, xem đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, thái độ làm việc được cải thiện rõ rệt, luôn lắng nghe và giải thích rõ những vấn đề người dân, doanh nghiệp chưa hiểu. Việc kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật những trường hợp vi phạm.

Hàng năm, UBND tỉnh thực hiện kịp thời việc xây dựng kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giao biên chế cho tỉnh. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, việc tuyển dụng, sử dụng theo vị trí việc làm gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế để trình HĐND tỉnh điều chỉnh, phân bổ lại biên chế cho phù hợp.

Về biên chế công chức, năm 2018, Bộ Nội vụ giao cho tỉnh Hà Tĩnh là 2.464 biên chế, tỉnh đã giao cho các cơ quan hành chính 2.438 biên chế, thấp hơn 26 biên chế do Bộ Nội vụ giao. Số biên chế công hức có mặt đến ngày 30/6/2018 là 2.215 người, còn 249 biên chế chưa sử dụng. Về hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ, UBND tỉnh giao cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh là 186 người, số có mặt tính đến ngày 30/6/2018 là 177 người, còn 09 chỉ tiêu chưa thực hiện.

Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2018 là 27.501 người, tỉnh đã giao cho các đơn vị là 27.585 người, vượt 84 người so với số lượng được giao. Tính đến ngày 30/6/2018, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 26.778 người, còn 723 chỉ tiêu chưa sử dụng.
Về tinh giản biên chế công chức trong các cơ quan hành chính từ năm 2015-2018 đã thực hiện tinh giản 148 công chức (đạt 5,72%). Đối với số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã tinh giản 1.387 người (đạt 4,79%). Đối với cán bộ, công chức cấp xã đã giảm 557 người (đạt 9,6%); giảm 24.000 cán bộ không chuyên trách và người làm việc ở thôn, tổ dân phố.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW, toàn tỉnh đã giảm 04 Chi cục, 29 phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành và 10 phòng, hạt thuộc các Ban, Chi cục. Bên cạnh đó, lĩnh vực sự nghiệp công lập cũng đang được tỉnh sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy tối thiểu 10% đến năm 2021…
 
Quang cảnh buổi kiểm tra

Việc tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt bằng các văn bản cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành và đặc biệt là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giai đoạn 2011-2016, tỉnh đã tuyển dụng 160 công chức qua thi tuyển; giai đoạn 2015 đến tháng 6/2018 tỉnh đã tuyển 67 người có kinh nghiệm vào công chức theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Từ năm 2012 đến nay đã tuyển dụng 3.410 viên chức, trong đó chủ yếu là giáo viên và viên chức y tế.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại từ ngày 01/6/2012 đến 31/3/2018, đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý là 123 người; đối với cán bộ thuộc diện quản lý của các cơ quan, đơn vị là 1.751 người. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng thực hiện việc bố trí cấp phó đảm bảo theo quy định. Đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện có 218 Phó Trưởng phòng/ 155 phòng, tỷ lệ trên 1,4 Phó Trưởng phòng/ 1 phòng. Đối với cơ quan chuyên môn cấp sở có 154 Phó Trưởng phòng/ 135 phòng, tỷ lệ trên 1,14 Phó Trưởng phòng/ 1 phòng. Số lượng cấp phó cơ quan chuyên môn cấp tỉnh cũng cơ bản đảm bảo theo quy định, có 06 Sở bố trí 02 Phó Giám đốc; tuy nhiên, có 04 Sở vượt 01 Phó Giám đốc. UBND tỉnh đang tham mưu giúp Tỉnh ủy sắp xếp để đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định…

Cùng với đó, việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh và người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc UBND được tiến hành theo đúng quy định, giải quyết tốt kiến nghị, bức xúc của người dân.
 
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế Vũ Hải Nam phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ Vũ Hải Nam cho rằng, về tổ chức bộ máy hành chính, tỉnh đã chủ động sắp xếp theo hướng tinh gọn và đạt kết quả cao. Về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp cũng được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Trung ương.

Về biên chế công chức, báo cáo của tỉnh chỉ nêu số giao và số thực hiện năm 2018, trong khi đó, Bộ Nội vụ đã giao biên chế năm 2019 là 2.412, hiện nay HĐND tỉnh giao cho các cơ quan còn cao hơn so với số lượng Bộ Nội vụ giao năm 2019, do vậy, đề nghị tỉnh bám sát kế hoạch tinh giản biên chế của tỉnh đã ban hành để sắp xếp, tinh giản cho phù hợp, đảm bảo đến năm 2021 giảm tối thiểu 10%. Về tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đề nghị tỉnh tập trung chỉ đạo chuyển các đơn vị sang cơ chế tự chủ đạt tỷ lệ cao hơn
 
Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị tỉnh nêu rõ biện pháp, điều kiện, đối tượng thu hút vào làm công chức, viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh. Về tiếp nhận một số công chức không qua thi tuyển theo chính sách thu hút của tỉnh chưa đúng quy định, đề nghị tỉnh báo cáo rõ phương án xử lý.

Những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ, xử lý tốt các thông tin qua báo chí và dư luận phản ánh, tuy nhiên, qua xử lý, tỉnh chưa có báo cáo những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề nghị tỉnh bổ sung vào báo cáo. Bên cạnh đó, đề nghị tỉnh báo cáo thêm có hay không việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan.
 
Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long phát biểu tại buổi kiểm tra

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Bộ Nội vụ Trương Hải Long đề nghị tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế để thực hiện nhiệm vụ chứ không dùng số biên chế chưa sử dụng để tinh giản biên chế.

Về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, báo cáo của tỉnh không phát hiện trường hợp nào thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, tuy nhiên, qua rà soát vẫn có trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, đề nghị UBND tỉnh báo cáo làm rõ.

Về số lượng cấp phó, Thủ tướng Chính phủ đã có 02 văn bản đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương rà soát và thực hiện nghiêm số lượng cấp phó, đề nghị tỉnh báo cáo làm rõ những giải pháp để thực hiện cắt giảm số lượng cấp phó theo quy định…
 
Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y phát biểu tại buổi kiểm tra

Báo cáo, giải trình, làm rõ thêm các vấn đề Tổ công tác nêu, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, vấn đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ…

Với tinh thần đổi mới, tỉnh Hà Tĩnh cũng là một trong những tỉnh tiên phong đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi kiểm tra

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh tiếp thu ý kiến thành viên Tổ công tác và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bổ sung, làm rõ trong báo cáo và chấn chỉnh nghiêm các hoạt động công vụ trong thời gian tới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, công tác cán bộ nếu không làm nghiêm túc sẽ để lại hệ lụy lâu dài, do đó, những năm trở lại đây, tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt chú trọng, quan tâm và thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật. Tỉnh mạnh dạn rà soát, loại bỏ khỏi quy hoạch hoặc không quy hoạch chức vụ cao hơn đối với  những người sinh sau năm 1975 không tốt nghiệp đại học chính quy, để đảm bảo chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”, tổ chức bộ máy gắn với con người nên cần thận trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Trung ương cho phép các địa phương chủ động trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhưng đảm bảo theo đúng quy định, đúng lộ trình và thời gian quy định.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng kết luận buổi kiểm tra


Kết luận buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc và kết quả đạt được của tỉnh trong những năm qua. Về chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao, giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thi hành công vụ và hoạt động nghề nghiệp.

Đề nghị tỉnh đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể để làm cơ sở cho việc tinh giản biên chế hàng năm của tỉnh. Đẩy mạnh tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, tinh giản biên chế tối thiểu 10% đến năm 2021.

Đề nghị tỉnh tuyển dụng công khai đối với số biên chế chưa sử dụng, đảm bảo tuyển dụng được người có năng lực vào làm việc trong các cơ quan nhà nước. Cùng với đó, tỉnh cần chủ động hơn trong việc phê duyệt đề án xác định vị trí việc làm và khung năng lực đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh.

Đề nghị tỉnh rà soát lại công tác tuyển dụng, bổ nhiệm và xây dựng phụ lục đầy đủ, chi tiết; có kế hoạch khắc phục ngay các hạn chế, lưu ý những trường hợp tuyển dụng không qua thi./.

Thanh Tuấn

Theo http://www.moha.gov.vn