PrintAa

Phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án Trung tâm hành chính công tỉnh

22/08/2016

Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh vừa ký ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án Trung tâm hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính công một số đơn vị cấp huyện.

Các địa phương phải trình Ban xây dựng Đề án (qua Sở Nội vụ) thẩm định Đề án Trung tâm Hành chính công cấp huyện trước ngày 20/9/2016.

Yêu cầu mà kế hoạch đặt ra là đề án phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu đột phá về cải cách hành chính nói chung và cải cách thủ tục hành chính gắn với hiện đại hóa nền hành chính nói riêng, phù hợp với điều kiện thực tiễn tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, tiến độ thực hiện đối với Đề án Trung tâm Hành chính công tỉnh qua 8 thời đoạn: trước ngày 25/8/2016, họp ban xây dựng đề án, tổ giúp việc; trước ngày 7/9/2016, tổ chức học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh có mô hình phù hợp; trước ngày 15/9/2016, xây dựng dự thảo đề án; trước ngày 20/9/2016, tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án; trước ngày 23/9/2016, tiếp thu ý kiến góp ý; trước ngày 28/9/2016, tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh đề án trình Ban thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến; trước ngày 5/10/2016, phê duyệt đề án; từ ngày 10/10/2016, hướng dẫn triển khai, thực hiện đề án.

Đối với Đề án Trung tâm Hành chính công một số huyện, trước mắt chọn 4 địa phương thí điểm là: TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ và huyện Nghi Xuân. Chủ tịch UBND các địa phương xây dựng đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tại địa phương mình trình Ban xây dựng Đề án (qua Sở Nội vụ) thẩm định trước ngày 20/9/2016.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban xây dựng Đề án, sẽ chủ trì, phối hợp tham mưu Ban xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ liên quan đền việc thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh và chỉ đạo xây dựng Trung tâm hành chính công cấp huyện; các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ để chủ trì, phối hợp tham mưu về thủ tục hành chính sẽ giải quyết, trụ sở làm việc, kinh phí xây dựng đề án, hạ tầng thiết  bị - công nghệ...

Thực hiện Kết luận 05-KL/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3295/UBND-NC1 ngayf 15/7/2016 về triển khai Kết luận 05. Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 5/8/2016 về việc thành lập Ban xây dựng Đề án, Tổ giúp việc Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Tĩnh.

     H.X

Theo http://baohatinh.vn