44/ 2013/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 44/ 2013/QĐ-UBND
Trích yếu Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành 17-10-2014
Người ký Võ Kim Cự
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Đính kèm
pdfquyet_dinh_44-2013quyet_dinh_44-2013Download