PrintAa

Hướng dẫn liên ngành về chức, năng, nhiệm vu và cơ cấu tổ chức Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

26/03/2018
pdf56_signed_huong_dan_lien_nganh_VPHD_va_UBND_cap_huyen56_signed_huong_dan_lien_nganh_VPHD_va_UBND_cap_huyenDownload