PrintAaa

Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 các chức danh trưởng, phó phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ

16:52 22/04/2022
zipvbdi_11_SNV_QDvbdi_11_SNV_QDDownload