PrintAaa

Về việc bổ nhiệm vào ngạch công chức đối với người hoàn thành chế độ tập sự Đoàn Thị Chung

17:30 06/05/2022
pdfQD-bo-nhiem-ngach-Doan-Thi-Chung-(06.05.2022_17h10p57)_signedQD-bo-nhiem-ngach-Doan-Thi-Chung-(06.05.2022_17h10p57)_signedDownload