PrintAaa

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tổ soạn thảo “Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2025” của tỉnh

20:20 27/08/2021

Thực hiện Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh về thành lập Tổ soạn thảo “Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2021-2025” của tỉnh (gọi tắt Tổ soạn thảo), Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Tổ soạn thảo) dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cho Tổ trưởng, các phó tổ trưởng và các thành viên của Tổ để triển khai nhiệm vụ tham mưu xây dựng Chương trình và Đề án CCHC nêu trên (có Dự thảo gửi kèm). Thực hiện quy định của UBND tỉnh về việc không tổ chức họp trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid hiện nay nên Sở Nội vụ đề nghị các thành viên góp ý vào các Dự thảo nêu trên, gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trong ngày 01/9/2021 để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của Tổ đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng./.

zipvbdi_1667_SNV_CCHC&VTLTvbdi_1667_SNV_CCHC&VTLTDownload