PrintAa

Xin ý kiến dự thảo Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

18/06/2019
pdf733snv.signed733snv.signedDownload
docxdu_thao_quyet_dinh_sua_doi_33du_thao_quyet_dinh_sua_doi_33Download
xlsDu_thao_cac_phu_luc_sua_doi_33_(ban_chinh_)_(2)_(1)Du_thao_cac_phu_luc_sua_doi_33_(ban_chinh_)_(2)_(1)Download