PrintAa

Xin ý kiến dự thảo Văn bản Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính

18/06/2019
pdf748snv.signed748snv.signedDownload
docKem_748_Du_thao_QD_Nguoi_dung_dau_5.6.2019Kem_748_Du_thao_QD_Nguoi_dung_dau_5.6.2019Download