21-NQ/TW

Phân loại Thanh tra
Số/Ký hiệu 21-NQ/TW
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.
Ngày ban hành 25-10-2017
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Tổng Bí thư
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Đính kèm
pdfnghi-quyet_so_21_cong_tac_dan_songhi-quyet_so_21_cong_tac_dan_soDownload