13/2018/QĐ-UBND

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 13/2018/QĐ-UBND
Trích yếu Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương ban hành kèm theo Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày ban hành 17-05-2018
Người ký Đặng Quốc Khánh
Chức vụ Chủ tịch UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Đính kèm
pdfQDQP13.signedQDQP13.signedDownload