18-NQ/TW

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 18-NQ/TW
Trích yếu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ngày ban hành 25-10-2017
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Tổng Bí thư
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Đính kèm
docxNghi_quyet_so_18_Ban_chap_hanh_khoa12_ky_hop_thu_6Nghi_quyet_so_18_Ban_chap_hanh_khoa12_ky_hop_thu_6Download
pdfNghi_quyet_so_18_Ban_chap_hanh_khoa12_ky_hop_thu_6Nghi_quyet_so_18_Ban_chap_hanh_khoa12_ky_hop_thu_6Download