19-NQ/TW

Phân loại Tổ chức biên chế
Số/Ký hiệu 19-NQ/TW
Trích yếu Nghị quyết về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 25-10-2017
Người ký Nguyễn Phú Trọng
Chức vụ Tổng Bí thư
Cơ quan ban hành Ban Chấp hành Trung ương
Đính kèm
pdfNghi_quyet_so_19_Ban_chap_hanh_khoa12_ky_hop_thu_6Nghi_quyet_so_19_Ban_chap_hanh_khoa12_ky_hop_thu_6Download